Piston Segmanları

6.4 - Piston Segmanlan

Pistonlar üzerinde değişik amaçlara yönelik olmak üzere üç tür segman kullanılır.Bunlardan birincisi kompresyon, ikine İsi yağ kontrol veya yağ sıyırma ve üçüncüsü ise "Slayt ring" adı da verilen kayıcı segmanlardtr.Her pistonda bulunmayan kayıcı segmanların yer i, kullanılma amacı ve yapıldıkları maizeme hakkında daha önce gerekli açıklama yapıldığından,bu konuya tekrar değinilmeyecektir.

6.4.1 - Kompresyon Segmanlan

Gemi dizel makinelerinde devir sayısına bağlı olarak,pistonlar üzerinde sayıları 6-9 arasında değişen kompresyon segmanları bulunur.Bunlardan en üstte bulunan kompresyon segmanına "Ateş segmam" ve sonrakilere ise "Gaz segmanları" adları ver ilmektedir. Kompresyon segmanlarının yararları şunlardır : 1) sıkıştırma stroku sırasında basınçlı hava ve yanma sırasında,yüksek basınçlı gazların kartere kaçışım önleyecek biçimde piston üe silindiri arasında sızdırmazlık sağlamak,2) yanma sırasında piston karasına aktarılan ısının bir bölümünün, su ile soğutulan silindir gömleğine

iletilmesini temin etmek,3) konnektin rodun meyli nedeniyle oluşan yan basıncı veya ona eşdeğer normal kuvvetin bir bölümünü üzerine almak ve en önemlisi,4) normal kompresyon olusturarak,havanın yakıtı kendiliğinden yakacak'sıcaklığa erişmesini temin etmektir. Segmanlann sözü edilen bu görevleri yerine getirebilmeleri için,segman konusunun çok iyi bilinmesi gereklidir.

ŞEKiL : 6-22 Üst kompresyon ya da ateş segmanının çalışma ilkesi

Segmanlann çaplan,daima çalışacakları silindirlerin çaplarından büyük yapılır.Bu nedenle silindirlere sokulan bir segman,her şeyden önce layner duvarına çap yönünde bir basınç uygular.Bu basınç,sızdırmazbk sağlanmasına yardımcı olur.Sızdırmazlık sağlanmasında bir başka etken de özellikle ilk iki segman kanalına giren basınçlı gazların, segmanları silindir duvarına (ŞEKİL:6-22) doğru bastırmasıdır.Bu arada segmanlar,gazlar tarafından yuvalarının alt tabanlarına doğru da bastırılır lar. B u nedenle,en üstteki segman veya ateş segmanı yüksek gaz basıncı etkisinde olduğu için,sızdırmazhğa en yüksek katkıda bulunan segmandır.İkinci segman ise,daha düşük gaz basıncının etkisindedir.Sonraki segmanlarda basınç giderek azalır.ŞEKİL:6-23'te yanma basıncı yaklaşık 68 bar olan bu* dizel makinesinde kompresyon segmanlarmı etkileyen basınçları vermektedir.Bu

:arafından da arttırılır.Yanma gazları veya basınçlı hava dolgusu,segman ile jnun kanalı arasındaki dikey klerense girer ve oradan,sürekli bir Dİçimde.segmamn silindir yüzeyine bastırılmasını sağlar.

Art klerens

ŞEKİL : 6-24

Gemi dizel makinelerine uygulanan kompresyon segmanlannm enine kesit şekilleri

Bazı makinelerde;bazen alt ve çoğunlukla hem alt ve hem de üst yüzeyleri meyilli (ŞEKÎL:6-24d) kompresyon segmanları kullanıbr.Böylece,segmanm piston tarafındaki iç yüzeyi küçük ve gömlek tarafındaki yüzeyi daha büyük olur.Segman kanalı ise segmana eş yapıdadır.Yanma ürünlerinin basınçları nedeniyle segman,alt eğik yüzey üzerinde gömleğe doğru hareket eder ve böylece,segmanın silindir gömleği üzerinde siillik etmesine yardım edecek pk hir kuvvet oluşmasını saelar.Diâer taraftan;pistonun,yönü stroka göre

değişen her yan srastı için segmanlar,kanallarının içine doğru bîr miktar hareket ederler.Bu hareket nedeniyle segman,kanalının üst duvarına bir basınç uygular ve dolayısıyla oralarda biriken karbon artıklarını kırarak,kanalının içinde rahat hareket edebilir bir duruma gelir. Böylece, segmanların yuvalarında tutarak veya hareketsiz kalarak "Blovbaya" neden olmaları önlenir.Bu tür segmanlarda eğim açısı 15 derece kadardır.

Bazı segmanların yüzeyleri,segman ölçülerine bağlı olarak dikey eksene göre 1-2 derece kadar meyilli (ŞEKİL:6-24b) yapıhr.Bu tür segmanların silindir gömleklerine dokunma yüzeyleri,hemen hemen bir doğru olduğundan,birim yüezey basınçları çok yüksektir.Böyle segmanlar genel olarak,yüzeyleri sertleştirilmiş veya kromla kaplanmış silindir laynerleri ile birlikte kullanılırlar.

ŞEKİL:6-24c'de görülen segmanlar da meyilli segmanlarla aynı görevi yaparlar.Ancak;silindir gömleklerine dar bir yüzey ile ve daha uzun süre basarlar.

Sıyırıcı kompresyon segmanlarına örnek ŞEKİL:6-24e'de verilmiştir.Böyle bir dizayn ile hem silindir gömleğine temas yüzeyi azaltılmış ve hem de alt tarafta bulunan hacim nedeniyle bir miktar yağlama yağının tutulması sağlanmıştır.Bu tür segmanlar,daha çok sorun çıkarma olasılığı olan makinelerde kullanılmaktadır.

Merkezinde bir kanal bulunan segmanlar (ŞEKİL:6-24f) hem laynere basan yüzeyin küçülmesine ve hem de kanal yardımıyla bir miktar yağlama yağının tutulmasına yardım ederler.Bazı segmanlarda ise, üç ya da daha fazla sayıda kanal bulunabilir.Bu kanallar,gerekli yağın sağlanmasında yardımcı olurlar.Bazı tek kanallı segmanlarda,kanala bronz bir çember geçirilirken,çok kanallı segmanların kanallarına,kaba yüzeylere dayanıklı malzeme yerleştirilir.Bu tür malzeme,bir taraftan yağlamayı geliştirirken diğer taraftan da aşınmanın azalmasını sağlarlar.

İçe meyilli ve faturalı segmanlar (ŞEKİL:6-24g ve h) yuvalarında salınım yapabilme yeteneğindedirler.Sahnım hareketi sırasında,segmanların alt uçları birim yüzeye yüksek basınç uygulayarak layner yüzeyine basarlar.Böylece çok hızlı bir sızdırmazhk sağlanır.

F Küçükşahin   F.l 3

Bazı piston segnıanlarının yuvalarına bakan yüzeylerine,yüksek bir dayanıklık elde etmek ve olası segman kırılmalarını önlemek amacıyla,çelik bir çember geçirilrnistir.ŞEKİL:6-25'te görülen böyle bir segmanla daha yüksek özgül basınçlar ve dolayısıyla, mükemmel bir sızdırmazbk sağlanabilir.

ŞEKiL: 6-25

Yuvasına bakan yüzüne çelik art geçirilmiş bir segman

ŞEKiL : 6-26

Üst köşesi eğe İle kırılmış bir kompresyon segmam

Kompresyon segmanlarının üst keskin kenarları tarafından, silindir gömleği yüzeylerindeki yağlama yağının yanma odasına taşınmasına engel olmak üzere,söz konusu kenarlar bir eğe tardımıyla yuvarlaklaştırıIır.ŞEKİL:6-25 ve 6-26'da böyle bir kompresyon segmam görülmektedir.

Piston segmanlan makine soğuk iken pistonlara takıldıklarından,uçları arasındaki aralığın yeterli olması gerekir. Çünkü;maksimum piston sıcaklığında genişleyerek uçların birbirine dokunması ve sonuç olarak segman kırılmalarının başgöstermesi önlenir.Segmanİarın uçlan belirli bir aralıkta olmaları koşuluyla birkaç şekilde düzenlenir.ŞEKİL:6-27'de segman bağlantıları üç gurup halinde görülmektedir.

Birinci gurupta (ŞEKİL:6-27),dizel makinelerinde çok yaygın olarak kullanılan uç şekilleri görülmektedir .Bunlardan birincisi "Lep Coint" adı da verilen bindirme şeklini,ikincisi 45 derecelik ve üçüncüsü ise 90 derecelik veya uçları dik kesilmiş segmanlan göstermektedir.Yanma ürünlerinin krankkeyse geçmesini en iyi biçimde önleyen segmanların uçları 45 derecelik bir açı ile kesilmiştir.Deneyler;ufak bir yarar sağlayabilmek için dizel makineleri segmanlannda külfetli işlemlerin yapıldığını göstermektedir.Bu bakımdan,dizel makinelerinde çoğunlukla dikey veya eğik kesilmiş segmanlar kıülanılır.ŞEKÎL:6-28'de yüksek güçlü bir gemi dizel makinesinin pistonu,kompresyon segmanlarıyla donatılmış olarak gÖrülmektedir.Şekilden de görüleceği gibi,segmanların uçlan 45 derecelik meyilli olarak kesilrmştir.Ayrıca;segman köselerinin yağ taşımaya engel

9 no

olacak şekilde düzeltildiği de görülmektedir. Step veya bindirme uçlu segmanlar meyilli ve dik kesilenlere göre daha iyi sıdırmazhk sağlar.Dik kesilmiş segmanlar,uç şeklinin sorun olmadığı yeni makinelerde kullanılır.

ŞEKiL: 6-27

Dizel makinelerinde kullanılan segmanların uç kesitleri

Sızdırma sorunu bulunmayan motorlarda ve yeni makinelerde,sık olarak ikinci gurup (ŞEKİL:6-27) segmanlar kullamlır.Üçüncü gruba giren segmanlarla (ŞEKİL:6-27) silindir gömlekleri iyice aşınmış makinelerde çok iyi sonuçlar alınmaktadır.

ı

İki stroklu makinelerde,segmanlann kayma hareketi ve esneklikleri nedeniyle,uçlarının hava ve egzoz portlanna girmesi ve kırılmaları tehlikesi vardır.Aynca;segmanlann yuvalarında dönmeleri de olasıdır.Bu tehlikeleri

?ın

ŞEKİL : 6-28

Yüksek güçlü dizel makinelerinde kullanılan ve segmanlarla donatılmış bir bani piston

ŞEKİL:6-29'da da görüleceği gibi,segman üzerinde bulunan dairesel veya yassı bir pin oyuğu (pinhol) segman yuvasına yerleştirilmiş ve kendisine uyan bir pine tespit edilmiştir.Bir taraftan da portlar arasındaki köprü

911

yardımıyla uçların portlara girmesi tehlikesi ortadan kaldırılır.Ancak,uçların portlara girerek kırılmasını önleyen bu tür,pinli segmanların silindir gömleklerinin dairesel şekillerini bozmaları nedeniyle,yararlı olmadıkları anlaşılmıştır.

E TÜRÜ         F.TÜRÜ

ŞEKiL: 6-29

iki stroklu dizel makinelerinde kullanılan türlü kompresyon segmanlan

Silindir gömleklerinin dairesel şekillerini bozmaları veya ovalleşmelerine sebep olmaları nedeniyle iki stroklu dizel makinelerinde ŞEKİL:6-30'da görülen ve biraz daha pahalı olan segmanlar kullanılmaktadır.Bu tür segmanlar kullanılarak düşey aşınma en aza indirilir ve silindir gömleği ile mükemmel bir uyum sağlanır.Makine soğğuk ve sıcak olduğunda,layner şekli tümü ile sabit kakr.Böyle bir dizayn ile yeterli uç klerensi de sağlanacağı için,uçlar arasından gaz kaçakları ve segman kırılmaları önlenir.Ana makinelerin pistonlarında bu tür segmanlar üç ve dördüncü yuvalara yerleştirilmelidir.

6.4.2 - Yağ Segmanlan

ŞEKİL:6-31'de ağır görev makinelerine uygulanan piston segmanlan düzenlemesi görülmektedir.Birinci şekilde (ŞEKİL:6-31a) en üstte dört tane kompresyon segmanı ve onların hemen altında iki yağ segmanı ,diğer

7.17.

şekilde  ise  (ŞEKİL:6-31b),piston  kafasına  donatılmış  üç  kompresyon segmanı ile piston eteğine yerleştirilmiş iki yağ segmanı görülmektedir.

ŞEKiL : 6-30

İki stroklu dizel makinelerinde kullanılan türlü kompresyon segmanları

Yüksek devirli,küçük güçlü makinelerde bir,büyük güçlü makinelerde iki ve bazen üç tane yağ segmanı kullanılmaktadır. Yağ segmanlarının kullanılmasının nedeni,çarpma etkisiyle veya "Lubrikeyter" adı verilen mekanik yağdanlık tarafından silindir blok veya gömlek yüzeyine verilen yağlama yağı fazlasının kartere sıyırılması ve gömlek yüzeyinde ince bir yağ filminin oluşmasını sağlamaktır.Böylece yağlama yağı fazlasının yanma odasına götürülmesi ve orada yakılması tehlikesi de önlenir.Aynı zamanda,iyi bir yağlama sağlanmak üzere pistonun yukarı strokunda,silindir gömleğinin,üst bölümlerinin ve kompresyon segmanlarının yağlanması da bu segmanlar tarafından temin edilir. Çift etkili makinelerde,silindir gömleğine çarpma etkisiyle yağ verilmediği için,pistonlar üzerinde yağ sryırıcı segman bulunmaz.Aynı sözler,krankkeys kompresyonlu makineler için de geçerlidir.

Yağ kontrol segmanları daha yüksek değerde bir yüzey basıncı elde edebilmek amacıyla dar yüzlü olarak yapıhrlar.Aynı zamanda,alt yüzeyleri dar bir alan meydana gelecek şekilde kesiıir,şekillendirilir.Bazı segmanların üzerinde bir,bazılarında ise iki veya üç tane sıyırıcı kenar ya da "Tırnak" bulunur.Bu tırnaklar tarafından sıyırılan yağ,bazen hemen segmanların alt

taraflarındaki kanallardan (ŞEKİL: 6-31) pistonların içlerine ve oradan da kartere dreyn edilir.Yine aynı şekilden görüleceği gibi,segman yuvalarının arka duvarları da birer kanalla pistonun iç bölümlerine bağlanmıştır.Bu kanallar yardımıyla da sıymlan yağın bir bölümü,kartere dreyn edilebilmektedir.

(a) Düz standart

(d) Kenarları meyilli Kama

(g) Çift sülli-

(b)Krom kaplama

(e) Yüzü meyilli

(h) Dış yüezeyi kademeli

(c) düz

(f) içten kademeli veya meyilli

(i) Dıştan kademeli veya meyilli

Çok parçalı Çelik ray

ŞEKiL: 6-31 Dizel makinelerinde kullanılan türlü segman dizaynı

Dizel makinelerinde kullanılmakta olan yağ segmanı türleri ŞEKJDL:6-32'de görülmektedir.Birinci şekil (A),geniş kanallı ve dar temas yüzeyli bir yağ

214

segmanını göstermektedir.Bu tür segmanlarla,dar yüzeye sahip oluşları nedeniyle yüksek özgül basınç sağlanır ve böylece mükemmel bir sıyırma işlemi gerçekleştirilir. Segmanın gerisindeki oyuk,sıyırılan yağın fazlasının piston içinden kartere dreyn edilmesini sağlar.

ŞEKİL: 6-32 Dizel makinelerinde kullanılan yağ segmanları

Daha etkili bir segman yapısı ŞEKİL:6-32d'de verilmiştir.Bu segmanın üst kenarı meyilli olarak yapılmıştır.Bu dizayn ile hem yüksek özgül basınç sağlanır ve hem de pistonun yukarı hareketi sırasında da yağın sıyınlmasına müsaade edilir.ŞEKİL:6-32d'de verilen segman,pistonun aşağı hareketi sırasında yağı sıyırır.Eğer sıyırılan yağ segmanın alt tarafinda tutulur veya hapsedilirse,oluşan hidrolik basıncı,segmanın silindir yüzeyinden uzaklaşmasına ve dolayısıyla görevini yapmamasına neden olur.Bu bakımdan,overhollar sırasında genellikle piston eteklerinde bulunan yağ dreyn kanalları veya "Yağ frengilerinin" açılması ve temizlenmeleri gerekir.Hidrolik basıncına engel olmak üzere,yağ segmanlarının alt taraflarına ve tüm piston çevresine birer dreyn kanalı açılır.

Çok daha iyi bir sıyırma sağlayabilmek için,ŞEKİL:6-32e'deki yağ segmanlarından yararlanılır.Eğer,bu segmanlardan piston eteğine iki tane donatılırsa,her segman diğerinden ayrı çalışacağı için verimli bir işletme

91S

sağlanır.Segman dokunma basıncının yükseltilmesi istenen durumlarda C ve F'de verilen segmanlardan yararlamlır.Bu segmanlar ile kanalları arasına donatılan yay yardımıyla özgül basınçlar çoğaltılmaktadır.

Herhangi bir yağ segmanımn görevini verimli bir biçimde yerine getirmesi;segman yüzeyi ile silindir gömleği duvarı arasındaki düzgün temasa bağhdır.Piston segmanlarının tümü;ister kompresyon,ister yağ segmanı olsunlar,belirli bir basınçla silindir duvarına basabilmek için yeter radyal kalınlıkta yapılır.Ancak;silindir gömleği duvarı ve segmanın şeklindeki ufak bir değişiklik nedeniyle, düzgün olmayan bir dokunma ya da temas yüzeyi meydana gelir,başarılı bir sıyırma sağlanamaz ve gömlek yüzeyindeki yağın bir bölümü kompresyon segmanları tarafından yanma odasına taşınarak orada yakıhr.Böylece,makinenin özgül yağ tüketimi hızlı bir biçimde artar.Bu sakıncayı gidermek için "Uyumlu" yağ segmanlarından yararlanılır.

ŞEKİL : 6-33

Orta ve yüksek devirli dizel makinelerinde kullanılmakta olan türlü uyumlu yağ segmanları

Uyumlu segmanlar;ŞEKİL:6-33G ve H'de görülmektedir.Bu segmanlarda radyal kalınlık azaltılarak segmanın,kendisi ile yuvası arasına yerleştirilen bir yay yardımıyla silindir duvarına iyi bir biçimde basması sağlanır.S ilindir yüzeyinin ovalleşmesi gibi durumlarda bile yay,radyal kalınlığı az olan segmanın laynere uyumunu sağlar. Yayın, iç yüzeyinden bastırması nedeniyle segmanın yuvasının arka yüzeyine dokunması mümkün olmaz.Böylece,hidrolik basınç nedeni ortadan kalkmış ve düzgün bir temas temin edilmiş olunur.Bu tür segmanlar birçok yeni makinede başarılı bir biçimde kullanılmakta olup,makine türüne bağlı olarak dokunma yüzeyinde 5,4-10,8 barlık bir basınç sağlarlar.

6.4.3 - Segman Malzemesi ve Sertleştirme İşlemleri

Piston segmanlarının yapımında tercih edilen malzeme sert perlitik ve açık grafitli yapıda dökme demirdir.Dökme demirin yapısının yağ tutabilir ve grafitin kendiliğinden yağlayıcı özellikte oluşları,segman yapımında niçin dökme demir kullanıldığının yanıtıdır.

716

Segman yapımında kullanılan dökme demirin,kendinden yağlama özelliği bozulmadan dayanıkhğı (mukavemeti) arttırılabilir.Bu durum,alaşımlar kullanılarak,santrifüj döküm uygulanarak,segmanlar teker teker yapılarak ve ısıl işlem tatbik edilerek gerçekleştirilebilir.

Günümüzün dökme demirden yapılmış segmanlarında çeki gerilmesi 4760-5440 bar dolaylarmdadır.Oysa 20 yıl önce kullanılan dökme demirden yapılmış büyük çaplı segmanlarda bu değer 1020-1360 bar dolaylarındaydı.

Yüksek güçlü makinelerde;aşmma ve sızdırmazlık özelliklerini geliştirmek için,yüksek dayanıklıkta malzemeden yapılmış dar piston segmanlarına gereksinme vardır.Dar segmanlar,yüksek gaz basıncı altında daha kolay kırılabilir.Bu nedenle,daha iyi malzemeden yapılmaları gerekmektedir.

Çelik,arada bir kompresyon segmanı yapımında kullamlmaktadır.Ancak;bu malzemeden yapılmış segmanların yüzeylerinin kromla kaplanması gerekir.Yüksek devirli dizeller ile benzin motorlarında,genişletici yaylı adi ve paslanmaz çeliklerden yapılmış yağ segmanları kullanma eğilimi de giderek yaygınlaşmaktadır.

Segmanların dayanıklıklarının çoğaltılmasında yaygın bir biçimde uygulanan yöntem sert kromla kaplamadır.Krom ile kaplamadan amaç aşınmayı azaltarak segmanın ve silindir gömleğinin servis ömrünü uzatmaktır. Segman ve layner duvarı aşınmasının azaltılması,birkaç yüksek güçlü makine istisna edilirse,en üstteki segmanın krom kaplanmasıyla mümkündür. Günümüzde sadece en üst segman değil,aynı zamanda iki veya daha fazla gaz segmanının kromla kaplanması eğilimi vardır.

Kromla kaplamanın sert bir yüezey oluşturması nedeniyle,segmanların kendisinde aşınmayı azaltacağı açıktır.Ancak;bu tür işlem uygulanmış segmanların kendilerinden daha yumuşak olmalarına rağmen,dökme demirden yapılmış silindir gömleklerindeki aşınmayı azaltmaları kolay anlaşılır bir durum edeğildir.Bu durumu,belki de dökme demir içindeki serbest grafite bağlamak yerinde olacaktır.

Kromla kapama başlıca iki şekilde uygulanmaktadır : l)sert ve 2) gözenekli kromla kaplama. Sert krom kaplamada segmanlar ,yüzeyleri krome edildikten sonra taşlanarak son şekli almaktadırlar.Silindir gömleklerinin kromla kaplanmasında belirtildiği gibi,segmanların,gözenekli olarak kromla kaplanmalarında yüzey yağ tutucu bir özellik kazanır.Böylece,hem kendileri

7.17

ve hem de çalışacakları layner yüzeylerinde aşınmanın en aza inmesini sağlarlar.

Bir başka uygulama da segman yüzeylerinin "Su camı" ile kaplanmasıdır.Su ile sodyum ve potasyum silikatın derişik ve yapışkan bir çözeltisi olan su camı,çok sert ve dayanıklı bir yüzey oluşturmaktadır.

Kaba silindir gömleği yüzeylerinde çalıştırılacak segmanlar,pistonlarda olduğu gibi fosfatla da kaplanmaktadırlar. Kaba yüzeylerde çalışmak üzere işlem görmüş segmanlar,herhangi bir silindir layneri ile iyi bir uyum sağlayabilir.Bu laynerler kromla kaplı veya ısıl sertleştirilmiş türden olabilir.Oysa kromla kaplı segmanlar, kesin olarak aynı işlemi görmüş silindir gömlekleri ile kullanılmamalıdırlar.

6.4 - Piston rodlar

Kroshedli makinelerde,pistonun silindir içinde eksenel hareketini sağlayan ve onun kroshet yardımıyla konnektin roda bağlanmasını temin eden kola "Piston rot" adı verilir.Piston rodların gövdelerinin enine kesitleri daima bir daire şeklindedir. Tek etkili dizel makinelerinde iston rodun üst ucu dairesel bir flenç şeklinde olup, piston saplamalar yardımıyla bu flence bağlanır.Bu tür bağlama şekli ŞEKİL:6-14'de gÖrülmektedir.Bu şekilde;yüksek güçlü kroshedli bir makineye ait olan piston rodun üst tarafı iki flenç biçiminde olup,bu flençler yardımıyla pistona bağlanmıştır.Rodun üst flenci,pistonun dökme çelikten yapılmış üst parçasına ve alt flenci ise,dökme demirden yapılmış etek kısmına saplamalar yardımıyla bağlanmıştır. Piston rodun alt tarafı ise,bazen bir flenç seklinde yapılır ve bu flenç yardımıyla kroshede bağlanır.Bazı makinelerde ise,piston rodun alt tarafı konik şekilde yapılır.Diş çekilmiş olan bu uç ya kroshed bloka vira edilir ya da büyük bir somun yardımıyla ona sıkıca bağlanır.

ŞEKİL:6-34'te piston rodun diş çekilmiş alt ucunun kroshet bloka vira edildiği bir dizayn görülmektedir.Bu şekilde piston rot 5 ,kroshet pin l,kroshed blok 2,sliper 3,kroshedi süpere bağlayan saplamalar 4 ve gayıtlar 6 sayısı ile belirtilmişlerdir.

ŞEKİL:6-35'te ise,piston rodun kroshet bloka büyük bir somun yardımıyla bağlandığı dizayn şekli görülmektedir. Sekile dikkat edilirse,piston rodun daha küçük çaplı olan bölümünün bir somunla kroshede sıkıca vira edildiği görülecektir.

not alıntıdır

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !